1. Migracje w Mołdawii

in Conflicts 2017 · Crisis 2017 · Danube 2017 · Economics 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Moldova 2017 · Nation 2017 · PL · Skepticism 2017 189 views / 3 comments
          
81% посетителей прочитало эту публикацию

Danube     Europe           Russia           Ex-USSR         Moldova     

GEOMETR.IT           psz.pl

 

*Jeżeli migracja oznacza życie i postęp według E.G. Ravensteina, to kiedy spełni się ów cud w dzisiejszej Mołdawii? 

Mołdawia jest krajem o najbardziej dynamicznych procesach migracyjnych w całej przestrzeni postsowieckiej. Nie  sposób mówić o migracji na obszarze dzisiejszej Mołdawii bez sięgnięcia po historyczne fakty tego regionu, gdyż historia obecnej Mołdowy, głównie obejmująca ostatnie dwa stulecia, ma niewątpliwy wpływ na strukturę i skalę migracji jej ludności.

Na przestrzeni istnienia tego regionu przesiedlały się tu rozmaite grupy etniczne, których struktura zależała od państwa, pod którego rządami znajdowała się Mołdawia.  Migracje ludności o odmiennych narodowościach stworzyły  w Mołdawii swoistą mozaikę kulturową. Dziś jednak, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną i polityczną, kraj ten w znacznie większym stopniu traci własnych obywateli, niż zyskuje nowych.

Począwszy od 1812 roku rządy na obszarze dzisiejszej Mołdawii były na przemian sprawowane przez władze rumuńskie i rosyjskie, gdy ostatecznie w roku 1940 region zaistniał pod nazwą Mołdawską SRR.

Nastąpiła wówczas stalinizacja kraju i rusyfikacja społeczeństwa. Polityka likwidacji opozycji wśród ówczesnych Mołdawian oraz rozkułaczenia bogatych rodzin (mołdawski parlament wciąż nie ma uzgodnionego stanowiska na temat nazywania Mołdawian Rumunami, dlatego często do określenia ludności zamieszkującej Republikę Mołdowy używa się historycznego terminu „Besarabianie”) doprowadziła do masowych deportacji tych osób na Ural i Syberię. Drugą liczną grupą deportowanych stanowili Niemcy, których liczebność wskutek przebiegu II Wojny Światowej spadła w latach od 1930 do 1959 odpowiednio z 81 tys. do 4 tys. osób.

Następny ważny z punktu widzenia migracji okres to lata 1970-1985, kiedy to kraj otrzymał z budżetu ZSRR znaczące fundusze na inwestycje w różnych sektorach gospodarki (zawdzięcza się to w pewnej mierze ówczesnemu I Sekretarzowi Partii Komunistycznej Leonidowi Breżniewowi, który nota bene w latach 1950-1952 był I Sekretarzem Mołdawskiej SRR).Fakt ten przyciągnął wielką liczbę imigrantów z innych republik związkowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie i Ukraińcy (stanowiący odpowiednio około 40 proc. oraz 30 proc. udział w liczbie imigrantów ogółem na przestrzeni lat 1959-1989). Nieco mniejszą, lecz wciąż liczną ilość imigrantów stanowili Żydzi, Bułgarzy i Gagauzi.

Mimo przynależności do poszczególnych narodowości większość tych osób mówiła w języku rosyjskim. Wskutek postępującego napływu osób innej narodowości do MSSR 2,9 milionowe państwo (w 1959r.) przekształciło się w znacznie liczniejsze – 4,3 milionowe do roku 1990 (Tabela 1).

* dane spisu ludności z roku 2004 nie uwzględniając separatystycznego regionu Naddniestrzańskiego

** dane mogą zawierać ilość osób pochodzących z Mołdawii, którzy otrzymali obywatelstwo rumuńskie i pozostali w kraju.

Okres rządów Michaiła Gorbaczowa sprzyjał nacjonalistycznym ruchom w Mołdawskiej SSR. W rezultacie 31 sierpnia 1989 roku, język mołdawski ogłoszono językiem urzędowym, jednocześnie zastępując cyrylicę alfabetem łacińskim. Procesy te spowodowały nie tylko domowy konflikt wojenny i ostateczną separację Regionu Naddniestrzańskiego (w większości zamieszkanego przez rosyjskojęzyczną ludność) od reszty kraju, ale również emigrację poszczególnych grup etnicznych z Mołdawii. Najliczniejszymi wśród nich były osoby rosyjskojęzyczne oraz Żydzi.

Rozpad Związku Radzieckiego i następnie ogłoszenie przez Mołdawię niepodległości 27 sierpnia 1991 roku przyniósł za sobą głęboki kryzys ekonomiczny w młodym, niepodległym kraju. Kryzys wiązał się z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, zamiany rubla sowieckiego na lej mołdawski i innych procesów transformacyjnych. Skutki kryzysu – wysoka inflacja, bezrobocie, utrata oszczędności nagromadzonych przez osoby prywatne za czasów radzieckich – pozostawiły większość ludzi poniżej granicy ubóstwa.

* Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwierciedla to wyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja została zaprezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem   psz.pl

 * * *

GEOMETR.IT

The European Union’s Eastern Partnership  12.10.2017

Как Иванка и Дональд-младший ушли от уголовного… 12.10.2017

И сия пучина поглотит Германию как смерть 12.10.2017

Железо Балкан и злая роза Арагона 12.10.2017

Оружейные заводы при Обаме и Трампе  12.10.2017

A POLISH-ROMANIAN-TURKISH TRIANGLE 12.10.2017

Seven myths prevailing in the EU-Ukrainian relations 12.10.2017

Seven myths prevailing in the EU-Ukrainian relations 12.10.2017

GEOMETR.IT 

3 Comments

  1. W pierwszej kolejności większość Mołdawian nie jest obecna w krajach niemieckojęzycznych. Rosji, Rumunii i Włoch. W Austrii najprawdopodobniej będzie Rumaenen. Z tego powodu najmniejsze mołdawskie służby społeczne będą pochodzić z Austrii

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top