1. Paleopolityka Patricka Buchanana

in Balkans 2017 · Conflicts 2017 · Crisis 2017 · Culture 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Finance 2017 · Germany 2017 · Nation 2017 · Person 2017 · Politics 2017 · Skepticism 2017 165 views / 2 comments
          
82% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans     Baltics           Germany       Europe                USA     World         Ex-USSR         Polska

GEOMETR.IT     geopolityka.org

 

Zdaniem Dariusza Serówki, wyrażonym w 2003 roku w Wielkiej Piaskownicy, w XXI wieku przed Stanami Zjednoczonymi wyłaniają się cztery potencjalne scenariusze glo-balnego zaangażowania:Przywództwo oparte na zasadach stabilności hegemonicznej – w tej opcji świa-towy pokój jest przede wszystkim kwintesencją dysproporcji potęgi USA wobec innych podmiotów geopolitycznych i dlatego największym niebezpieczeństwem dla tego sce-nariusza byłoby pojawienie się kontestatora, zdolnego do rywalizacji globalnej na płaszczyźnie militarnej, gospodarczej, politycznej i kulturowej. Zwolennicy tej opcji wyznają równocześnie pogląd, że strategia ta wymaga zaangażowania Waszyngtonu w kwestię nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady (gdyż generuje ona koszty in-terwencjonizmu), utrzymania wojskowej obecności w Europie i na Dalekim Wschodzie oraz politycznej w Eurazji

Rola lidera w świecie strategicznej współzależności – fundamentem tego założe-nia jest twierdzenie, iż globalny pokój jest niepodzielny, w związku z tym w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych leży ograniczenie zbrojeń konwencjonalnych oraz utrzymanie zasady nieproliferacji broni masowego rażenia. Ważnym elementem tej opcji jest równocześnie budowanie bezpieczeństwa opartego na współpracy, zaufaniu oraz przejrzystości funkcjonowania sił zbrojnych. Zwolennicy tego programu postulują rozwój nowych technologii wojskowych w celu ograniczenia zdolności zabijania, na-cisk opinii publicznej na państwa zagrażające pokojowi oraz promowanie demokracji, jako najskuteczniejszego mechanizmu zapobiegania konfliktom zbrojnym;

Selektywne zaangażowanie oparte o koalicje chętnych – zasadniczym celem tej wariancji, jak oceniają go jego zwolennicy, jest pośrednie wpływanie USA na zapobie-ganie niekontrolowanej rywalizacji między wielkimi potęgami. Scenariusz ten jest opar-ty na założeniu, że konflikty polityczno-militarne w Europie i na Dalekim Wschodzie nie tylko, że zmusiły Stany Zjednoczone do interwencji strategicznej, to jeszcze stały się przyczyną dwóch wojen światowych. W związku z tym, aby nie dopuścić do po-wstania na obrzeżach Eurazji nienasyconej potęgi zdolnej do przejęcia znacznych za-sobów kontynentalnych, zadaniem Waszyngtonu jest wspieranie mocarstw optujących za zachowaniem status quo;

Samoograniczenie postimperialne oparte o neoizolacjonizm – zwolennicy tego założenia wychodzą z przekonania, że podstawowym wyzwaniem USA jest zapewnie-nie własnego bezpieczeństwa narodowego (Fortress America), obrona amerykańskiego stylu życia oraz dobrowolna rezygnacja z roli światowego hegemona. Zwolennicy tego wariantu wychodzą z założenia, że wraz z upadkiem ZSRR w 1991 roku nie istnieje już globalne zagrożenie dla Waszyngtonu, a gdyby nawet w niedalekiej przyszłości po-jawiło się takie zagrożenie na terenie Wyspy Świata, to pozostałe mocarstwa na obu krańcach Eurazji i tak będą usiłowały przeciwdziałać temu zjawisku w imię polityki równowagi sił. Także wycofanie Stanów Zjednoczonych, jak mniemają zwolennicy te-go scenariusza, ma na celu ograniczenie ryzyka uwikłania się w kosztowny i długo-trwały konflikt zbrojny .


Jednak w praktyce jest jeszcze jedna – piąta opcja geopolityczna dla USA – repre-zentowana przez nurt, który możemy umownie określić mianem nieinterwencjonizmu. Jednym z czołowych analityków, którzy wyrażają swe obawy na tle globalnego zaan-gażowania USA z powodu groźby imperialnego przerostu („nadwyrężenia imperialne-go”) jest urodzony 2 XI 1938 roku w Waszyngtonie paleokonserwatysta i anglosfery-sta Patrick Joseph „Pat” Buchanan. Wspomniany pisarz i komentator polityczny był swego czasu doradcą politycznym trzech prezydentów: Richarda Nixona, Geralda For-da i Ronalda Reagana.

Zmierzch Zachodu
Patrick Buchanan ukazuje nam pesymistyczną wizję dotyczącą przyszłości cywili-zacji atlantyckiej, wpisując się w nurt intelektualny reprezentowany przez Oskara Spenglera . Mówiąc o „śmierci Zachodu” diagnozuje on kondycję współczesnej kultu-ry judeochrześcijańskiej oraz poszukuje dróg wyjścia z głębokiego kryzysu ideowego i społecznego. Zdaniem tego paleokonserwatysty pojęcie Zachodu obejmuje Anglome-rykę, Europę, Australię wraz z Nową Zelandią oraz Izrael, Japonię i Rosję, nie precyzu-jąc bliżej kryteriów tegoż wyboru .

W tym miejscu może oczywiście zastanawiać włą-czenie do tego systemu Rosji, Japonii, czy Izraela, a z drugiej strony odrzucenie przez niego Latynomeryki (ze szczególnym wykluczeniem kultury katolicko-hiszpano-języcznej) . Zdaniem autora tegoż studium, kluczem nie jest jednak kryterium religijne, czy też technokratyczne, lecz pojęcie rasy – białej rasy. Jedynym wyjątkiem jest tu jednak Japonia po 1945 roku nierozerwalnie związana z systemem euratlantyckim. Centrum tego świata stanowią oczywiście Stany Zjednoczone, które są najbardziej na świecie rozwiniętym krajem pod względem gospodarczym, naukowo-technologicznym i militarnym.
Zdefiniowany przez P. Buchanana kryzys Zachodu obejmuje zatem cztery zasad-nicze odsłony:

Zapaść demograficzną;

(2) Masową migrację z krajów Południa, która zmienia oblicze etniczno-społeczne państw Północy;

(3) Relatywizację kultury klasycznej oraz

(4) Rozpad państwa narodowego wobec procesów globalizacji . Naj-gorszy jest jednak – co podaje za Jamesem Burnhamem – brak wiary we własne moż-liwości oraz zanik woli przetrwania cywilizacji atlantyckiej . „Człowiek Zachodu – pi-sze nasz autor – uwolniony od obowiązków cywilizowania i chrystianizowania ludzko-ści, pławiąc się w luksusie i rozpasaniu, zdaje się tracić wolę życia i najwyraźniej pogo-dził się z nieuchronnie nadciągającą śmiercią” . Swoje rozważania nasz paleokonser-watysta rozpoczyna od dość prozaicznego stwierdzenia, iż przez całe stulecia o prężno-ści cywilizacyjnej Zachodu stanowiła duża dzietność oraz model wielopokoleniowej rodziny monogamicznej odwołującej się do wartości judeochrześcijańskich.

To także w powszechnym odczuciu stanowiło zarówno o statusie społecznym i majątkowym, jak i było widocznym znakiem „błogosławieństwa Boga”. Jednakże pod wpływem li-beralnej Rewolucji– takim mianem określa współczesne ruchy dekonstruktywistyczne – „[…] coraz więcej kobiet Zachodu przyjmuje niechęć do posiadania dzieci za swą na-czelną zasadę życiową” .

W konsekwencji cywilizacja euratlantycka wybrała drogę samo-ludobójstwa , z powodu zachodzących przemian gospodarczych odwołujących się do koncepcji II fali Tofflerowskiej, odrzucenia filozofii „płacy rodzinnej”, multa-zjanizmu, feminizmu, kultury popularnej lansującej permisywizm i upadku ładu mo-ralnego – gdzie zamiast umiarkowania, zaczęto głosić hedonizm i samodoskonalenie kosztem tradycyjnie pojmowanych wartości rodzinnych i społecznych . Pierwszą in-stytucjonalną „ofiarą” tych przemian stała się rodzina, której miejsce coraz częściej zajmowały nieformalne związki partnerskie.

http://www.geopolityka.org

 * * *

GEOMETR.IT

Nord Stream 2. Шредер всегда со мной!  20.11.2017

Одесса. Забойная драка с полицаями в Летнем театре  20.11.2017

Stiglitz. Трамп уже захватил Федеральную Резервную Систему? 20.11.2017

Neue türkische Freunde  20.11.2017

When EU funds go awry  20.11.2017

Polska niepodległości i integralności terytorialnej  20.11.2017

GEOMETR.IT

2 Comments

  1. „Jednakże niemieckie czołgi nie wjechały do Polski aż do roku później, 1 września 1939. Dlaczego czołgi nie wjechały? Ponieważ Polacy odmówili negocjowania sprawy Gdańska, nadbałtyckiego portu zamieszkanego przez 350 000 mieszkańców, z których 95% stanowili Niemcy, i który został odebrany Niemcom w 1919 na paryskiej konferencji pokojowej, z pogwałceniem 14 punktów Wilsona i jego zasady samostanowienia.

  2. „Jednakże niemieckie czołgi nie wjechały do Polski aż do roku później, 1 września 1939. Dlaczego czołgi nie wjechały? Ponieważ Polacy odmówili negocjowania sprawy Gdańska, nadbałtyckiego portu zamieszkanego przez 350 000 mieszkańców, z których 95% stanowili Niemcy, i który został odebrany Niemcom w 1919 na paryskiej konferencji pokojowej, z pogwałceniem 14 punktów Wilsona i jego zasady samostanowienia.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top