2. Migracje w Mołdawii

in Conflicts 2017 · Crisis 2017 · Danube 2017 · Economics 2017 · Europe 2017 · Moldova 2017 · Nation 2017 · Skepticism 2017 97 views / 3 comments
          
94% посетителей прочитало эту публикацию

   Danube     Europe           Russia           Ex-USSR         Moldova     

GEOMETR.IT     psz.pl

 

Wśród najczęściej wymienianych motywów pracy Mołdawian za granicą jest brak środków finansowych na podstawowe utrzymanie, opłacenie nauki, sfinansowania kupna mieszkania, bądź spłatę długu.

Zgodnie z danymi IOM liczba osób pracujących za granicą może sięgać jednej czwartej ekonomicznie aktywnej ludności. Według danych tejże organizacji za 2006 rok, emigranci zarobkowi stanowili grupę 345 tys. osób, w tym około 60 proc. to mężczyźni.

Dane z powszechnego spisu ludności w Mołdawii z roku 2004 (badanie nie obejmowało Republiki Naddniestrzańskiej) wskazują na to, iż poza krajem znajdowało się 273 tys. osób, z których niemal 89 proc. opuściło kraj w celu podjęcia pracy za granicą, zaledwie 6 proc. emigrantów wyjechało za granicę w celu nauki (Tabela 2 i Tabela 3). Wśród 38 proc. nieobecnych podczas spisu były osoby w wieku 20-29 lat. Badanie pokazało, iż

ponad połowa Mołdawian wyjeżdża pracować do Rosji, około 20 proc. – do Włoch, 4 proc. – do Rumunii. Mołdawianie pracują także w Portugalii, Turcji  i na Ukrainie.

Przekazy pieniężne z zagranicy stanowią ważne źródło zwiększenia wydatków konsumpcyjnych w Mołdawii, co wciąż wspomaga rozwój ekonomiczny kraju. Według Banku Światowego wielkość nadsyłanych pieniędzy dla pozostawionych członków rodzin mołdawskich emigrantów może stanowić 20 proc. PKB kraju (według innych danych nawet do 40 proc. PKB). Według tegoż źródła Mołdawia zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału pieniężnych przekazów z zagranicy w PKB ogółem (w dalszej kolejności wymieniane są Bośnia i Hercegowina, Albania i Armenia). Szacuje się, iż przekazy osób długotrwale przebywających za granicą pokrywają prawie połowę wpływów z eksportu (podobna sytuacja ma miejsce w Serbii i Czarnogórze). W ten sposób przekazy emigrantów stanowiły ważne źródło pokrycia deficytu w handlu zagranicznym Mołdawii począwszy od końca lat 90-tych.

Wśród obcokrajowców zamieszkałych na terenie Mołdawii w 2004 r. około 44 proc. stanowili obywatele Ukrainy, 42 proc. osób pochodziło z Rosji, pozostałe osoby pochodziły głównie z Kazachstanu, Białorusi i Rumunii (Tabela 4). Według danych IOM na początek 2010r. Liczba zagranicznych osób, które otrzymały status uchodźcy w

Mołdawii wynosi  5851 osób. Wciąż rozpatrywane jest 888 aplikacji o udzielenie azylu, natomiast liczba apatrydów wynosi 1807 osób.

Tendencje migracyjne Mołdawii wskazują na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki. Choć migracja zarobkowa zasila obecnie mołdawską gospodarkę, na dłuższą metę pociąga ona za sobą szereg niekorzystnych procesów w społeczeństwie. Otóż, za granicą osiedlają się głównie ludzie młodzi, nie widzący perspektyw powrotu do ojczyzny.

Trend ten pogłębia problem starzenia się społeczeństwa, który jest spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym w kraju. Według ostatnich danych Mołdawskiego BNS udział osób w wieku powyżej 60 lat w liczbie ludności ogółem stanowi 13.7 proc. Kraj ma więc do czynienia z tzn. starością demograficzną (według definicji, przy odsetku osób w wieku starszym niż 60 lat w wysokości 12 proc. można mówić  o starości demograficznej).

Bank Światowy szacuje, że jeżeli skala emigracji Mołdawian utrzyma się na dotychczasowym poziomie, ludność kraju może zmniejszyć się o 17 proc do roku 2050. Eksperci poza malejącą liczbą ludności Mołdawii wymieniają także zmiany socjologiczne.

Długotrwała rozłąka z członkami rodzin emigrantów odbija się na edukacji dzieci tych rodzin oraz trudności dostosowania się byłych emigrantów do warunków w kraju po powrocie do ojczyzny. Raporty IOM szacują, iż 23 proc. obywateli mołdawskich zamierza pozostać za granicą. Korelując te dane ze wspomnianym ujemnym przyrostem naturalnym, przy utrzymaniu się dotychczasowych trendów emigracyjnych, Mołdawię czeka poważny problem demograficzny.

Na skalę emigracji obywateli Mołdawii w najbliższym roku niewątpliwie wpłynie światowy kryzys ekonomiczny, który dotknął nie tylko samą Mołdawię, ale również kraje pracodawców Mołdawian.

Coraz częściej ludzie wracają z Rosji, gdyż kryzys dotknął najpopularniejsze branże pod względem zatrudnienia. Według danych IOM ilość osób pracujących za granicą zmniejszyła się z 430 tys. w 2008 r. do 353 tys. w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku 2009. 45 proc. otrzymują mniejsze zarobki, co oznacza mniejsze wpływy z zagranicy do Mołdawii.

Od 2010 roku Rosja także zmniejszyła ilościowe limity zatrudnienia osób przyjeżdżających do pracy z WNP (z 3,9 mln w roku 2009 do gwarantowanych 1,3 mln w roku 2010). Ponadto, ze względu na kryzys ekonomiczny obcokrajowcy z krajów wspólnoty tracą prawo do wykonywania niektórych zawodów na terenie Rosji, a także zmieniają się wymagania co do zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w tym zaostrzane są kary w przypadku  nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców).Zmiany te mogą pośrednio wpłynąć na powrót części Mołdawian do kraju, bądź też poszukiwania innych kierunków wyjazdu.

Dostrzezenie problemu przez najwyższe władze Mołdawii wpłynęło na częstotliwość i jakość przeprowadzanych badań w celu określenia statystyk migracyjnych ludności kraju. Mołdawia w sposób ciągły negocjuje umowy dwustronne z krajami, w których pracuje najwięcej Mołdawian.

Dzięki otwartości Mołdawii na współpracę międzynarodową na terenie kraju funkcjonują różne wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe. W ten sposób mołdawska filia Międzynarodowej Organizacji na rzecz Migracji współpracuje obecnie z Ministerstwem Gospodarki i Handlu Mołdawii w ramach minimalizowania negatywnych wpływu kryzysu na sytuację obywateli pracujących za granicą i ich rodzin.

* Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwierciedla to wyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja została zaprezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem   psz.pl

* * *

GEOMETR.IT

Nigel Farage’s Reacting To Theresa May’s LBC interview  13.10.2017

Железо Балкан и злая роза Арагона 13.10.2017

Кража 1 млрд долл и Ратификация ассоциации с ЕС совершились в один и тот же день!  13.10.2017

Нобель за глупость. За это Richard Thaler получил премию? 13.10.2017

Podczas gdy UE śpi, Turcja działa 13.10.2017

Migracje w Mołdawii 13.10.2017

Has the EU’s Eastern Partnership Been a Failure? 13.10.2017

Poland, a Face-Off With Many Mirrors 13.10.2017

Die “östliche Partnerschaft”. Methode der Eroberung 13.10.2017

Türkei von gestern und heute: alte gute Chance 13.10.2017

GEOMETR.IT

3 Comments

 1. Jak się tata dowiedział od komornika, który nadzoruje tą sprawę, zostanie mu zwróconych 134 tys środków pieniężnych ponieważ kwota licytacji jest o wiele wyższa niż dług (oczywiście odejmując od tego jeszcze koszty komornika). Dodatkowo powiedziano Mu, że musi teraz napisać pismo o jak najszybsze przydzielenie tych środków pieniężnych, i że sprawa ta może trwać bardzo długo (nawet do 1,5 roku, w co osobiście trochę nie wierzę).

 2. Należy podkreślić, że tematyka pracy przymusowej jak dotąd nie doczekała się w
  Polsce rzetelnego opisu naukowego. Dotykające tej problematyki badania (jakościowe i
  ilościowe) były fragmentaryczne. Stąd prezentowane wyniki mają w dużej mierze charakter
  pionierski. To stwierdzenie dodaje pracy splendoru, ale oznacza też konieczność ostrożnego
  wykorzystywania tych danych. Póki co, nasza wiedza o tym zjawisku nie jest
  satysfakcjonująca. Niniejsza publikacja przybliża do poznania jego rzeczywistego oblicza, ale
  nie wypełnia całej luki.

 3. Długotrwała rozłąka z członkami rodzin emigrantów odbija się na edukacji dzieci tych rodzin oraz trudności dostosowania się byłych emigrantów do warunków w kraju po powrocie do ojczyzny.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top