2. Wielka szachownica

in Crisis 2017 · Culture 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Faith · History 2017 · Industry 2017 · Literature 2017 · Person 2017 · Philosophy · PL · Politics 2017 · Polska 2017 · Russia 2017 · Skepticism 2017 · USA 2017 171 views / 0 comments
          
82% посетителей прочитало эту публикацию

Europe       Ex-USSR          Polska

 GEOMETR.IT       fronda.pl

 

Na pytanie, co łączy nacjonalizm z bolszewizmem, Dugin odpowiada pytaniem: co łączy Platona, Schellinga, Hegla, Marksa i Spenglera? Odpowiedź daje Popper: są oni wrogami „społeczeństwa otwartego”. Wśród tych wrogów — potraktowanych jako reprezentanci jednej kategorii — znajdziemy też faszystów i marksistów, konserwatystów i socjaldemokratów.

Wychodząc z tego założenia Dugin przedstawia własną definicję nacjonal-bolszewizmu: jest to „nadideologia wspólna dla wrogów społeczeństwa otwartego”. Pisze on: „Nie jest to po prostu jedna z wrogich takiemu społeczeństwu ideologii, lecz dokładnie jego pełna, świadoma, totalna i prawdziwa antyteza. Nacjonal-bolszewizm to taki światopogląd, który zbudowany jest na pełnym i radykalnym odrzuceniu indywidualizmu i jego centralnego miejsca, przy czym Absolut, w imię którego indywidualizm jest odrzucany, ma najbardziej szeroki i najbardziej ogólny sens.

Można zaryzykować twierdzenie, że nacjonal-bolszewizm opowiada się za dowolną wersją Absolutu, za dowolną motywacją odrzucenia «spoleczeństwa otwartego*.” Chodzi o sprowadzenie do wspólnego mianownika wszystkich intelektualnych form wrogości wobec „społeczeństwa otwartego” oraz zintegrowanie go w jednym konceptualnym i politycznym bloku.

Dugin znosi podział na lewicę i prawicę, na materializm i idealizm. Główna linia sporu przebiega między indywidualizmem (utożsamionym przez niego z subiektywizmem) a obiektywizmem. Nic więc dziwnego, że postulowany przez siebie sojusz wrogów open society nazywa Świętym Przymierzem Obiektywizmu. Uważa, że „filozofia nacjonal-bolszewizmu zasadza się na uznaniu prawdziwej wyłączności światopoglądów zbudowanych na przyznaniu centralnego miejsca obiektywności, równoznacznej z Absolutem, przy czym nieistotne jest, jak się tę obiektywność rozumie”.

Od okultystycznych sekt do partii rewolucyjnych

Dugin zwraca uwagę, że dzisiaj historycy coraz częściej opisując zjawisko faszyzmu powołują się na lewicowe, a nie prawicowe korzenie tego zjawiska. W związku z tym proponuje on zabieg podobny — pragnie doszukać się w komunizmi e inspiracji prawicowych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że marksizm-leninizm był ideologią na wskroś lewicową, tym niemniej, zdaniem Dugina, istnieją w nim pewne elementy dają ce się przypisać myśli prawicowej. Kompleks tych elementów określa on mianem „bolszewizmu”. Za takie uważa głównie dziedzictwo utopijnych socjalistów oraz spuściznę Hegla. Utopijni socjaliści, których Marks zaliczał do grona swoich poprzedników, reprezentowali swoiście pojęty mistyczny mesjanizm, głoszący powrót „złotego wieku” w dziejach ludzkości.

Większość z nich wyszła z ezoterycznych towarzystw i okultystycznych sekt, w których królował duch mistycznych uniesień, eschatologicznych wizji i apokaliptycznych przeczuć. Byli przerażeni złem otaczającego ich świata, który zatracił swój sakralny wymiar, a w którym rządzi kłamstwo, egoizm, zbrodnia i żądza pieniędzy. Ich zdaniem, Kościół zdegenerował się i utracił Bożą łaskę (jest to zresztą stały motyw charakterystyczny dla radykalnych sekt protestanckich, np . anabaptystów, czy rosyjskich raskolników). Jedynie „doskonali” wiedzą o rychłym nadejściu nowego „złotego wieku” i swoimi tajnymi rytuałami oraz okultystycznymi działaniami przybliżają jego urzeczywistnienie.

Żeby nie być gołosłownym: jedną z takich osób był socjalista Augustę Blanqui, który za swą działalność rewolucyjną aż trzydzieści cztery lata spędził w więzieniach. W młodości był on członkiem okultystycznej loży filadelfistów. Jej nazwa nawiązywała do Apokalipsy św. Jana, gdzie zamieszczone zostało posłanie do siedmiu azjatyckich Kościołów. Najwierniejszy prawdziwej nauce chrześcijańskiej był szósty Kościół, w Filadelfii. W swojej pracy Wieczność przez gwiazdy Blanqui rozwinął teorię o wielości światów.

Teoria o wielości światów stała się dla Blanquiego podstawą dla rewolucji. Jeśli bowiem istnieje tylko jeden świat, to jego budowa jest najlepsza z możliwych. Pociąga to za sobą zgodę na rzeczywistość, którą można albo zachowywać (konserwatyzm), albo zmieniać (ewolucjonizm), ale nigdy nie burzyć (rewolucja), by budować zupełnie nowy świat.

Z czasem utopijni socjaliści zamienili towarzystwa ezoteryczne na partie rewolucyjne. Po wyjściu z okultystycznych sekt zaczęli rzutować swoje religijne poglądy na rzeczywistość społeczną. Projektowany przez nich „złoty wiek” zatracał swoją duchową specyfikę, a nabierał cech politycznych. Następował a racjonalizacja eschatologicznego mitu, jednakże, zdaniem Dugina, jego korzenie w dalszym ciągu zanurzone były w myśli tradycjonalistycznej. W komunizmie występuje też drugi element, który, według Dugina, nie da się jednoznacznie przypisać myśli lewicowej. Jest to dialektyka Hegla, którą przejął później Marks. Nie ma ona wiele wspólnego z racjonalizmem Kartezjusza czy Kanta, jest raczej tradycjonalistyczną i eschatologiczną doktryną przyobleczoną w swoistą terminologię. Heglowska filozofia historii to nowa wersja tradycjonalistycznego mitu wywodząca się z teologii chrześcijańskiej. Absolutna idea to — teza, jej odrzucenie w historii — antyteza, zaś jej urzeczywistnienie w Królestwie Niebieskim — synteza. W gnostyckiej wersji Hegla ziemskim Królestwem Bo żym, Nowym Jeruzalem staje się państwo pruskie. Marks zastosował ten sam scenariusz, odnosząc go do sfery stosunków produkcji.

Krzyż, swastyka, sierp i młot

Na swój sposób pojmuje on również drugi człon swojej doktryny — nacjonalizm. W jego ujęciu nie ma on charakteru rasowego czy etnicznego, lecz kulturowy i geopolityczny. Do narodu rosyjskiego mog ą należeć przedstawiciele innych narodowości, jeżeli uznają ideę państwa rosyjskiego. Rosja zaś w odróżnieniu od plutokratycznego Zachodu ma być państwem ideokratycznym.

Aby zgłębić ideę państwową Rosji, Dugin każe nam odwołać się do angelologii. Tradycja chrześcijańska mówi wyraźnie, że każdy naród ma swojego niebieskiego opiekuna, Anioła Stróża. Księga Daniela stwierdza, że Aniołem Stróżem Narodu Wybranego był Archanioł Michał.

Dugin posuwa się w swym wywodzie dalej. Jego zdaniem, w społeczeństwach tradycyjnych anioł wcielał się w osobę monarchy. Po upadku dynastii inkarnacja anielska może mieć charakter kolektywny — anioł może wcielić się w zakon, klasę społeczną, a nawet partię. Z pism Dugina wynika niedwuznacznie, że dziś Anioł Stróż Rosji wcielił się w Partię Nacjonal-Bolszewicką.

Piąta Weda, czyli lewicowy ezoteryzm

Popper zarzuca wrogom „społeczeństwa otwartego” irracjonalizm. W dzisiejszych czasach brzmi to jak inwektywa, tote ż wielu przeciwników open society stara się zdjąć z siebie odium owego pojęcia i przedstawić się jako racjonaliści.

Nacjonal-bolszewicy postępują odmiennie. W opisie współczesnej sytuacji nie sprzeczają się z Popperem, a nawet zgadzają się z nim całkowicie, tylko znaki plus zamieniają na minus. To, co dla Poppera jest świadectwem dojrzałości współczesnego człowieka, dla nich stanowi przejaw degeneracji dzisiejszej cywilizacji.

W swoim otwarcie głoszonym irracjonalizmie nawiązują oni do tradycjonalizmu integralnego Juliusa Evoli czy Rene Guenona . Jak pisze Dugin: „Tradycja zbudowana jest na wiedzy ponadrozumowej, na rytuałach inicjacyjnych prowokujących rozłam świadomości oraz na doktrynach wyrażonych w symbolach. Umys ł dyskursywny posiada charakter jedynie wspomagający, a co za tym idzie — nie posiada decydującego znaczenia.

Środek cięż kości Tradycji znajduje się nie tylko w sferze nieracjonalności, lecz również Nieludzkości, przy czym chodzi nie o intuicyjne domysły, przeczucia i założenia, lecz o wiarygodność doświadczenia szczególnego rodzaju inicjacji. Irracjonalność, le żąca zdaniem Poppera w centrum doktryn wrogów społeczeństwa otwartego, jest w rzeczy samej niczym innym jak osią sakralności, podstawą Tradycji”.

* Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwierciedla to wyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja została zaprezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem:

* * *

GEOMETR.IT

Литовец: есть сто способов украсть бизнес в Украине 10.11.2017

Европа, дайошь политику, основанную на реальности!  10.11.2017

Вопрос Столыпина: Америке нужны великие потрясения? 10.11.2017

Chomsky: поиск «козла отпущения» и Трамп  10.11.2017

New members old problems  10.11.2017

Intellektuelle gegen NATO  10.11.2017

The Rise and Fall of Europe 10.11.2017

Partners for Life 10.11.2017

Deutschland ist verloren  10.11.2017

Wielka szachownica  10.11.2017

GEOMETR.IT

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top