Czynienia w Europie Wschodniej

in Nation 2019 · Politics 2019 · Polska 2019 · Zapalowski 2019 63 views / 8 comments
          
68% посетителей прочитало эту публикацию

Europe 

GEOMETR.IT  geopolityka.net

* “Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają.” Dante Alighieri

Dynamika zmian, z którymi mamy obecnie do czynienia w Europie Wschodniej, narzuca badaczom konieczność analizowania zarówno poszczególnych wydarzeń, jak i samych procesów w sposób ciągły.

Dzisiejszy długotrwały proces wydawniczy powoduje także, iż wartościowe książki, jak i m.in. teksty prasowe, dotyczące bieżących zdarzeń, w dłuższej perspektywie czasowej tracą na swojej aktualności. Nauka, poza koniecznością gromadzenia wiedzy oraz wyprowadzania za pomocą metod naukowych pewnych prawideł, musi służyć także w sposób użyteczny społeczeństwu.

Oczywiście trudno być w wielu wypadkach skutecznym badaczem, który jest w stanie trafnie przewidywać wszystkie zdarzenia, gdyż nie będzie on nigdy posiadał pełnej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. W kontekście tym warto przypomnieć nieco humorystyczne słowa wielkiego duńskiego fizyka i noblisty Nielsa Bohra, który stwierdził kiedyś, że przewidywanie jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczy przyszłości.

 • Przed dwoma laty ukazała się moja książka pt. Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, która zawierała artykułybezp Polski naukowe, popularnonaukowe i wywiady, odnoszące się do zdarzeń zachodzących w latach 2011–2014 na wschód od Polski.
 • Przedstawiłem w niej także prawdopodobny rozwój wydarzeń na badanym obszarze oraz główne zagrożenia wynikające z zachodzących tam procesów dla Polski. Wiele z postawionych tez znalazło swoje odbicie w późniejszej rzeczywistości. Natomiast pewne obawy wynikały z zamieszczenia we wspomnianej publikacji właśnie wywiadów.
 • Dla wielu bowiem badaczy to narzędzie ukazywania wyników swoich przemyśleń i analiz wydaje się mało naukowe. Jednakże, aby nauka była także użyteczna dla społeczeństwa, należy w miarę szybki i dostępny sposób prezentować zagrożenia i sugestie. Publikacje naukowe w formie zwartych monografii czy artykułów naukowych posiadają jedną zasadniczą wadę – ich praktyczna dostępność w postaci oddziaływania społecznego jest ograniczona nakładem i zawężeniem tematycznym do grona specjalistów w danej dziedzinie. Taka zasada jest do przyjęcia w naukach ścisłych, przyrodniczych czy też technicznych. Jednak od nauk społecznych oczekuje się również przełożenia wyników badań na codzienną użyteczność.

Właśnie narzędzia w postaci cyklicznych wywiadów okazują się bardzo dobrym sposobem publikowania efektów badań w zakresie tzw. gorących tematów, angażujących opinię publiczną. Już sam zasięg dotarcia, oceniany na co najmniej kilka tysięcy osób w ciągu 2–3 dni powoduje, że wywiera wpływ na postawy wielu odbiorców w stosunku do prezentowanej problematyki.

Niestety na ten aspekt działalności naukowej dzisiaj nie zwraca się istotnej uwagi. Pracowników nauki rozlicza się bowiem głównie z publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, które mają niewielki nakład. W rezultacie młody badacz największy wysiłek kładzie nie na dotarcie do jak najszerszej grupy czytelników, lecz na uzyskanie jak największej punktacji, gdyż od tego zależy jego przyszłość zawodowa, a w efekcie zarobki.

Z perspektywy dwóch lat od ukazania się pierwszej książki, autor zdecydował się na kontynuację prezentacji swojego wybranego dorobku właśnie w tej formie. Jest to z jednej strony związane z pozytywnym przyjęciem w wielu środowiskach społecznych i naukowych poprzedniego opracowania, a z drugiej – na zebraniu w jednym miejscu wielu wybranych a zarazem najbardziej istotnych publikacji. Oczywiście, podobnie jak poprzednio, proces wydawniczy uniemożliwia zamieszczenie artykułów naukowych, które zostały złożone niedawno do druku, a które nie zdążyły się jeszcze ukazać jako pierwodruki.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem:  geopolityka.net

GEOMETR.IT

8 Comments

 1. Pierwsze pytanie badawcze dotyczy tego, czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej następuje konwergencja czy teŜ polaryzacja procesów rozwoju w ujęciu subregionalnym (NUTS3). W świetle teorii neoklasycznych w warunkach doskonałej konkurencji i pełnej mobilności czynników produkcji powinno następować wyrównywanie poziomów rozwoju między regionami (konwergencja) na skutek przepływu kapitału do regionów o niŜszych kosztach czynników produkcji i pracowników do regionów o wyŜszych płacach.

 2. Na tej podstawie moŜliwe stało się stworzenie typologii regionów, która stanowiła podstawę do wyróŜnienia relatywnie homogenicznych pod względem badanych czynników makroregionów. Opracowana typologia regionów moŜe być wykorzystana przy tworzeniu instrumentów polityki regionalnej adekwatnych do problemów i potrzeb rozwojowych poszczególnych układów terytorialnych.

 3. Kolejne pytanie dotyczyło czynników, które mają znaczenie w procesach rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. We współczesnej gospodarce informacyjnej rozwój regionów w coraz większym stopniu zaleŜy od ich konkurencyjności, czyli z jednej strony od atrakcyjności dla napływu kapitału inwestycyjnego i wykwalifikowanych pracowników, a z drugiej strony od endogenicznej umiejętności stworzenia innowacyjnego środowiska dla rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych

 4. Ze strony polskiej waga bliskiej współpracy ze szkołami historycznymi różnych krajów podnoszącymi dziedzictwo Rzeczypospolitej — w tym także Niemców i Żydów — prowadzi oczywiście do nazwy Europa Środkowo-Wschodnia.

 5. Nowoczesna, otwarta historia porównawcza rozumiejąca różnorodność europejskich stosunków i ich przemiany w długim trwaniu, prowadzić powinna do ujęcia pełnego, zrównoważonego w czasie i przestrzeni, w długim trwaniu historycznym, zarazem bez idealizowania przeszłości.

 6. Teza o wadze tak pojętego humanizmu chrześcijańskiego w dziejach Polski, a zapewne i w dużej mierze szerzej pojętej Europy Środkowo- -Wschodniej, z czasem także humanizmu laickiego zwłaszcza od oświecenia, domagają się bardzo poważnych wieloaspektowych badań porównawczych dla dziejów polskich i naszej części kontynentu po dzień dzisiejszy.

 7. Od czasu upadku muru berlińskiego kraje Europy Wschodniej żyją w ciągłej niepewności. W Polsce, gdzie mamy do czynienia z jedną z najbardziej okrzepłych demokracji w tym regionie, polityczna gra w znacznym stopniu utrudnia działania rządu. Pomimo dużego potencjału ekonomicznego, zdaniem analityków wzrost gospodarczy Polski jest mniejszy, niż wynika to z jej możliwości.

 8. Specjaliści tłumaczą to, między innymi, brakiem ugruntowania formacji politycznych, po wielu latach niepodzielnego sprawowania władzy przez jedną partię komunistyczną.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.