Największą rolę

in Europe 2018 · Germany 2018 · Nation 2018 · Politics 2018 · Polska 2018 105 views / 4 comments
          
72% посетителей прочитало эту публикацию

Europe

GEOMETR.IT  iz.poznan.pl

* Dynamiczny wzrost gospodarczy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ostatnich dwóch dziesięcioleciach spowodował, że region ten stał się jednym z kluczowych partnerów gospodarczych Niemiec

Struktura gospodarcza V4 i Niemiec jest zbliżona. Usługi odgrywają najważniejszą rolę zarówno jako wkład do PKB, jak i w strukturze zatrudnienia (tabela 2). Podobieństwo występuje również w odniesieniu do udziału przemysłu w PKB i zatrudnieniu. Różnice wynikają ze znaczenia rolnictwa. Generalnie rolnictwo odgrywa w regionie większą rolę niż w Niemczech.

Na tym tle szczególnie wyróżnia się Polska, gdzie w rolnictwie nadal pracuje 11,5% ogółu zatrudnionych, podczas gdy na Węgrzech 4,9%, w Słowacji 3,9%, Czechach 2,9%, a w Niemczech 1,4%. Równocześnie polskie rolnictwo generuje najmniejszą po Niemczech (0,6%) wartość dodaną PKB, wynoszącą 2,4% (Węgry ‒ 4,5%, Słowacja ‒ 3,8% i Czechy ‒ 2,5%). Wyraźna różnica między poziomem zatrudnienia a udziałem rolnictwa w PKB w Polsce świadczy o dużym niewykorzystanym kapitale ludzkim w tym sektorze. Tabela 1. Wielkość terytorium i liczba mieszkańców

V4 i Niemcy: wymiana handlowa i inwestycje Niemcy są dla wszystkich państw V4 głównym partnerem handlowym i to zarówno po stronie importu, jak i eksportu. Wszystkie kraje V4 osiągają nadwyżkę handlową z Niemcami. Należy jednak zauważyć, że również niemieckie statystyki wykazują nadwyżki w handlu z tym regionem.

Te rozbieżności w wyliczeniach wynikają częściowo z charakteru wymiany handlowej, która odbywa się w dużej części w ramach właścicielskiego łańcucha produkcji (wymiana między spółkami-matkami i spółkami-córkami). Pozytywnie należy odnotować fakt, że wymiana zdominowana jest przez produkty przemysłowe. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko poziom, ale i dynamika wzrostu wymiany handlowej między V4 i Niemcami.

Polska zajęła w 2017 r. 8. miejsce jako kierunek niemieckiego eksportu oraz 6. jako źródło importu, w 2004 r. było to odpowiednio 11. i 14. miejsce. Spośród wszystkich partnerów handlowych w 2017 r. państwa wyszehradzkie jako grupa były zarówno największą destynacją eksportu, jak i źródłem importu dla Niemiec (wykres 2).

Jako okoliczność pozytywną należy odnotować fakt, że wymiana handlowa państw  Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami zdominowana jest przez branże przemysłowe charakteryzujące się wysoko przetworzonymi produktami. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie dominują wyroby przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Jednocześnie taka specjalizacja rodzi niebezpieczeństwo „importu” zjawisk kryzysowych w momentach zmian koniunktury w tych branżach. Pod tym względem Polska odnotowuje najniższy stopień uzależnienia. Dwie wskazane tu branże stanowią w sumie o 40% całego eksportu z Polski do Niemiec. Dla Słowacji wskaźnik ten sięga 70%, Węgier ‒ 67% i Czech ‒ 60% (wykres 4). Wykres 5. Dwie główne grupy towarów importowanych przez V4 z Niemiec (w %)

Największą rolę te dwie branże odgrywają w imporcie z Niemiec na Węgry (59%), a najmniejszą z Niemiec do Polski (39%). W dziedzinie usług to Niemcy stanowią największą grupę turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych w państwach V4.

Inwestycje Wykres 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne V4 i Niemiec w 2017 r. (w mln dolarów) Na podstawie: Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (link) Niemcy są największym inwestorem bezpośrednim we wszystkich krajach V4. W 2016 r. główną destynacją niemieckich inwestycji w Europie Środkowej były Czechy, wyprzedzające nieznacznie Polskę, a wyraźniej Węgry i Słowację. Branżami docelowymi są głównie handel, przemysł przetwórczy i energetyka.

Niemieckie inwestycje wykazują się wyraźną koncentracją regionalną. W  przypadku Polski 1/3 inwestycji przypada na Warszawę i okolice, 1/4 na Wielkopolskę, 17% na Dolny Śląsk i 9% na województwo śląskie. Fenomen regionalnej koncentracji zagranicznych inwestycji bezpośrednich występuje również w innych krajach. W Czechach niemieckie firmy preferują duże ośrodki miejskie (Praga, Brno, Plzeň) oraz zachodnie województwa przy granicy z Niemcami.

W Słowacji ogół zagranicznych inwestycji bezpośrednich lokowany jest przede wszystkim w Bratysławie, w mniejszym stopniu w zachodnich regionach. Porównywalna jest sytuacja na Węgrzech, gdzie inwestycje zagraniczne koncentrują się w aglomeracji budapeszteńskiej oraz dwóch krajach zachodnio-północnych. Ilościowo najwięcej podmiotów oraz osób zatrudnionych przypada na Polskę, gdzie kapitał niemiecki zainwestował w 1323 przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie 366 tys. pracowników i uzyskujące 75,6 mld euro obrotów (wykres 8).

Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza krajem W statystykach inwestycji międzynarodowych widać największe różnice między modelem ekonomicznym przyjętym w V4 i Niemczech. Model rozwoju Niemiec Zachodnich po 1949 r. zakładał od początku intensywną obecność kapitałową na rynkach zagranicznych i rozbudowywanie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Było to możliwe dzięki wsparciu kredytowemu ze strony systemu bankowego, wspieranego z kolei polityką monetarną Bundesbanku oraz zabezpieczeniem ze środków pomocy w ramach Planu Marshalla oferowanym przez KfW. Model rozwoju V4 nastawiony był na przyciąganie strumieni zagranicznego kapitału w zamian za własność (zob. Schulz 2014, link). Znajduje to odzwierciedlenie w zmniejszającej się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej V4. Wykres 6 ilustruje zasadnicze różnice w powiązaniach kapitałowych Niemiec i V4, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji bezpośrednich za granicą.

Wnioski Ze względu na powstałe łańcuchy produkcji, bliskość rynków oraz wzajemny potencjał wymiana handlowa i inwestycje między V4 i Niemcami intensywnie się rozwinęły. Skala powiązań gospodarczych obrazuje duże znaczenie V4 dla ekonomii Niemiec na tle innych partnerów. Niezależnie od intensywności powiązań gospodarczych z Niemcami, perspektywicznym wyzwaniem dla V4 pozostaje większa dywersyfikacja branżowa i geograficzna w zakresie eksportu i importu.

Wśród państw regionu Polska zajmuje wysoką pozycję ze względu na rozmiar rynku. Jest także punktem wyjścia do ekspansji firm niemieckich na rynki innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Według rankingu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK), w latach 2013-2015 Polska była najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla niemieckich inwestorów w regionie. W 2016 i 2017 r. ustąpiła miejsca Republice Czeskiej.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem:  iz.poznan.pl

GEOMETR.IT

4 Comments

  1. Model rozwoju Niemiec Zachodnich po 1949 r. zakładał od początku intensywną obecność kapitałową na rynkach zagranicznych i rozbudowywanie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

  2. W ostatnich dwóch dekadach dynamika rozwoju niemieckiej gospodarki wyraźnie osłabła i od kilku lat wzrost gospodarczy nie przekracza 2% rocznie. Dodatkowe spowolnienie wzrostu spotęgował kryzys gospodarczy z lat 1992-
    -1993. W wątpliwość podano, czy warunki dla krajowych i zagranicznych inwestorów są na tyle atrakcyjne, by przyciągnąć nowe kapitały.

  3. Wielość czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej kraju, a często ich niewymierny charakter, utrudniają porównanie gospodarek. Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i Rozwoju (UNCTAD) zastosowała więc dwa wskaźniki, które pozwoliły na ocenę krajów pod względem poziomu ju ż zrealizowanych inwestycji zagranicznych, jak również perspektyw ich napływu

  4. to przykład tego jak łatwo zatracić się w wojnie polsko-polskiej i całkowicie zero-jedynkowym postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top