Tag archive

Plany Kapitałowe

O konieczności odbudowy

in Balkans 2018 · Crisis 2018 · Economics 2018 · Europe 2018 · EX-USSR · Polska 2018 · Skepticism 2018 198 views / 5 comments

Balkans  Europe        Ex-USSR        Polska

GEOMETR.IT  torun.wyborcza.pl

 

* Czy to oznacza, że potencjał tego rynku we wspieraniu wzrostu gospodarczego został już w Polsce wyczerpany?

Z tego, że w naszych raportach nie ma expressis verbis mowy o rynku kapitałowym nie wynika, że go lekceważymy. Znam opracowania EBC pokazujące, że w Europie gospodarka jest nadmiernie uzależniona od finansowania bankowego, a niedostatecznie od finansowania z rynku kapitałowego. W tym sensie rynek w Polsce trzeba rozwijać, o czym pośrednio mówiliśmy pisząc o konieczności odbudowy kapitałowego filara systemu emerytalnego.

Obecny stan jest jednak taki, że dużo większą rolę w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych ma w Polsce sektor bankowy i w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby on działał sprawnie. Polityka rządu PiS idzie w odwrotnym kierunku. Po ostatnich nacjonalizacjach banków po względem udziału kapitału państwowego w sektorze bankowym jesteśmy w pierwszej trójce w krajach postsocjalistycznych, ścigamy się z Rosją.

Obóz rządzący upatruje w tym szansy na zwiększenie poziomu oszczędności krajowych i w efekcie finansowanych ze źródeł krajowych inwestycji, których poziom jest w Polsce chronicznie niski.

  • W świetle światowych badań istnieje bardzo silny związek między udziałem państwa w bankach a ryzykiem kryzysu. Im więcej kapitału państwowego w bankach, tym większe ryzyko ingerencji politycznej w rozdział kredytów, co się zawsze źle kończy.
  • Przekonała się o tym ostatnio Słowenia. Ogólnie, dla długofalowych perspektyw rozwoju gospodarki liczą się przede wszystkim czynniki instytucjonalne, takie jak udział własności prywatnej, zakres wolności gospodarczej, swoboda konkurencji, poziom regulacji, poziom rządów prawa, działanie aparatu skarbowego itp. Z tej perspektywy kluczowe jest rozróżnienie na kapitał prywatny i państwowy, a nie na krajowy i zagraniczny.
  • Wspomniał pan o konieczności odbudowy kapitałowego filara systemu emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe to właściwy kierunek?

Sądzę, że w porównaniu z wariantem kontynuacji OFE w ich pierwotnym kształcie, PPK to gorsze rozwiązanie. Niezależnie od tego, nic nie odwróci szkód, jakie w systemie emerytalnym wyrządziło obniżenie wieku emerytalnego. To będzie obciążenie dla finansów publicznych rzędu 10 mld zł rocznie, a niski poziom oszczędności w Polsce to w dużej mierze skutek chronicznego deficytu budżetowego. Do tego decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego będzie miała fatalny wpływ na poziom zatrudnienia w Polsce, którego zwiększanie powinno być jednym z priorytetów rządu.

* Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: torun.wyborcza.pl

 

GEOMETR.IT

Go to Top