W Mołdawii swoistą mozaikę kulturową

in Danube 2018 · Europe 2018 · Germany 2018 · Moldova 2018 · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Skepticism 2018 94 views / 3 comments
          
92% посетителей прочитало эту публикацию

Danube      Germany     Europe     World         

GEOMETR.IT  psz.pl

* Mołdawia jest krajem o najbardziej dynamicznych procesach migracyjnych w całej przestrzeni postsowieckiej.

Jeżeli migracja oznacza życie i postęp według E.G. Ravensteina, to kiedy spełni się ów cud w dzisiejszej Mołdawii?

Nie  sposób mówić o migracji na obszarze dzisiejszej Mołdawii bez sięgnięcia po historyczne fakty tego regionu, gdyż historia obecnej Mołdowy, głównie obejmująca ostatnie dwa stulecia, ma niewątpliwy wpływ na strukturę i skalę migracji jej ludności.

Na przestrzeni istnienia tego regionu przesiedlały się tu rozmaite grupy etniczne, których struktura zależała od państwa, pod którego rządami znajdowała się Mołdawia.  Migracje ludności o odmiennych narodowościach stworzyły  w Mołdawii swoistą mozaikę kulturową. Dziś jednak, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną i polityczną, kraj ten w znacznie większym stopniu traci własnych obywateli, niż zyskuje nowych.

Począwszy od 1812 roku rządy na obszarze dzisiejszej Mołdawii były na przemian sprawowane przez władze rumuńskie i rosyjskie, gdy ostatecznie w roku 1940 region zaistniał pod nazwą Mołdawską SRR.

Nastąpiła wówczas stalinizacja kraju i rusyfikacja społeczeństwa. Polityka likwidacji opozycji wśród ówczesnych Mołdawian oraz rozkułaczenia bogatych rodzin (mołdawski parlament wciąż nie ma uzgodnionego stanowiska na temat nazywania Mołdawian Rumunami, dlatego często do określenia ludności zamieszkującej Republikę Mołdowy używa się historycznego terminu „Besarabianie”) doprowadziła do masowych deportacji tych osób na Ural i Syberię. Drugą liczną grupą deportowanych stanowili Niemcy, których liczebność wskutek przebiegu II Wojny Światowej spadła w latach od 1930 do 1959 odpowiednio z 81 tys. do 4 tys. osób.

Następny ważny z punktu widzenia migracji okres to lata 1970-1985, kiedy to kraj otrzymał z budżetu ZSRR znaczące fundusze na inwestycje w różnych sektorach gospodarki (zawdzięcza się to w pewnej mierze ówczesnemu I Sekretarzowi Partii Komunistycznej Leonidowi Breżniewowi, który nota bene w latach 1950-1952 był I Sekretarzem Mołdawskiej SRR).Fakt ten przyciągnął wielką liczbę imigrantów z innych republik związkowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie i Ukraińcy (stanowiący odpowiednio około 40 proc. oraz 30 proc. udział w liczbie imigrantów ogółem na przestrzeni lat 1959-1989). Nieco mniejszą, lecz wciąż liczną ilość imigrantów stanowili Żydzi, Bułgarzy i Gagauzi.

Mimo przynależności do poszczególnych narodowości większość tych osób mówiła w języku rosyjskim. Wskutek postępującego napływu osób innej narodowości do MSSR 2,9 milionowe państwo (w 1959r.) przekształciło się w znacznie liczniejsze – 4,3 milionowe do roku 1990 (Tabela 1). 

* dane spisu ludności z roku 2004 nie uwzględniając separatystycznego regionu Naddniestrzańskiego

** dane mogą zawierać ilość osób pochodzących z Mołdawii, którzy otrzymali obywatelstwo rumuńskie i pozostali w kraju.

Okres rządów Michaiła Gorbaczowa sprzyjał nacjonalistycznym ruchom w Mołdawskiej SSR. W rezultacie 31 sierpnia 1989 roku, język mołdawski ogłoszono językiem urzędowym, jednocześnie zastępując cyrylicę alfabetem łacińskim. Procesy te spowodowały nie tylko domowy konflikt wojenny i ostateczną separację Regionu Naddniestrzańskiego (w większości zamieszkanego przez rosyjskojęzyczną ludność) od reszty kraju, ale również emigrację poszczególnych grup etnicznych z Mołdawii. Najliczniejszymi wśród nich były osoby rosyjskojęzyczne oraz Żydzi.

Rozpad Związku Radzieckiego i następnie ogłoszenie przez Mołdawię niepodległości 27 sierpnia 1991 roku przyniósł za sobą głęboki kryzys ekonomiczny w młodym, niepodległym kraju. Kryzys wiązał się z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, zamiany rubla sowieckiego na lej mołdawski i innych procesów transformacyjnych. Skutki kryzysu – wysoka inflacja, bezrobocie, utrata oszczędności nagromadzonych przez osoby prywatne za czasów radzieckich – pozostawiły większość ludzi poniżej granicy ubóstwa.

* Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwierciedla to wyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja została zaprezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem  psz.pl

GEOMETR.IT

3 Comments

  1. Dodon uważa, że Mołdawia straciła rosyjski rynek (słynne embargo na mołdawskie wina), i jednocześnie nie zyskała żadnych znaczących wzrostów w obrocie z Unią.

  2. Demony stalinowskich roszad ziemiami i narodami odezwały się, gdy upadał Związek Radziecki i to właśnie ta decyzja o przyłączeniu pasa ziemi po drugiej stronie rzeki, jest dziś bezpośrednią przyczyną wewnętrznego, zamrożonego konfliktu między Mołdawią a nieuznawaną na świecie Republiką Naddniestrza.

  3. Rocznik 1985. Hybryda czasów analogowych i cyfrowych, człowiek, który pamięta jak było przez internetem a w internecie czuje się jak ryba w wodzie. Urodzony w Krakowie, w nim wykształcony i z nim zawodowo związany. Po krótkim okresie życia w Chinach, na dobre zajął się normalnym życiem i intensywnym podróżowaniem. Zawodowo specjalista branży podróżniczej, hotelarskiej i rezerwacyjnej.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top