Znaczenie demografii dla potęgi

in Conflicts 2019 · Nation 2019 · Politics 2019 · Polska 2019 · YOUTUBE 2019 54 views / 0 comments
          
80% посетителей прочитало эту публикацию

Europe 

GEOMETR.IT  Geostrategy

* “Wojna jest zła, lecz nie najgorsza. Jeszcze gorszy jest stan rozkładu i degradacji uczuć moralnych i patriotycznych, nakazujący myśleć, że nie ma rzeczy wartej wojny. Osoba, która nie ma niczego, o co mogłaby walczyć, niczego ważniejszego niż osobiste bezpieczeństwo jest pożałowania godnym stworzeniem i nie ma szans na bycie wolnym, chyba że dzięki wysiłkom ludzi lepszych niż ona sama.» John Stuart Mill

Zdolność państw do utrzymania i rozwoju potęgi pozostaje w bezpośredniej zależności od czynnika demograficznego. Halford Mackinder, profesor geografii i założyciel London School of Economics, jeden z prekursorów geopolityki i jednocześnie najbardziej wpływowych autorów w historii dyscypliny, dostrzegł w czynniku demograficznym jeden z dwóch (obok geografii, której dyscyplina geopolityki zawdzięcza swą nazwę) zasadniczych zmiennych wpływających na stosunki między państwami:

  • „równowaga sił politycznych w każdym momencie czasowym jest z jednej strony wynikiem warunków geograficznych, zarówno ekonomicznych jak i strategicznych, a z drugiej strony relatywnej liczebności, męstwa, wyposażenia oraz organizacji konkurujących narodów” (Mackinder 1904).
  • Podobnie rozumuje Hans Morgenthau, stwierdzając: „Wprawdzie twierdzenie, że państwo można uznać za potężne jedynie ze względu na populację jest bezzasadne, to prawdą pozostaje, że żaden kraj nie może utrzymać lub zdobyć statusu pierwszorzędnej potęgi, jeżeli nie należy do najbardziej zaludnionych krajów na świecie” (Morgenthau 2010).

Znaczenie demografii dla potęgi państwa ma zatem wymiar zarówno  ilościowy, jak i jakościowy. Zmiana liczebności populacji między uczestnikami  systemu międzynarodowego prowadzi do zmiany kalkulacji układu sił i  zwiększenia znaczenia państwa, którego populacja w ujęciu relatywnym rośnie,  czy to poprzez wzrost liczby ludności własnej szybszy niż wzrost liczby ludności  innych uczestników systemu, czy też wolniejszy spadek populacji własnej niż  innych państw.

Wzrost siły jednego uczestnika systemu wynikający ze wzrostu  relatywnej liczebności populacji może być w całości lub części równoważony  poprzez inne czynniki wynikające z organizacji, wyposażenia lub woli. Zauważyć  ednak należy, że czynniki równoważące mogą mieć ograniczoną możliwość  kompensacji wynikającą ze skali zmiany proporcji demograficznych, z drugiej  też strony państwa o rosnącej populacji dysponujące sprzyjającymi warunkami  geograficznymi i kompetentnym rządem mogą również umacniać swoją pozycję  także w obszarach innych, niż liczba ludności. Jak syntetyzuje Mackinder w pracy  Democratic Ideals and Reality (1919) „siła [wynikająca z] ludzi to nie tylko  liczenie głów, ale jeśli wszystkie inne rzeczy są równe, to liczby są decydujące”.

Łakomy, M., Bezpieczeństwo demograficzne a potęga państw, Przegląd Geopolityczny,

YOUTUBE: Demografia i Geopolityka: Rosja, Niemcy, Polska. Przyczyny polityki demograficznej Niemiec.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Geostrategy

GEOMETR.IT

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top